hero

مزایده و مناقصه شهرداری گلستان

شناسه مناقصه : 13

نظافت و رفت و روب معابر ناحیه 2 شهرداری

ایجاد شده توسط : شهرداری گلستان

شرح آگهی : 

جهت مشاهده توضیحات مناقصه های این آگهی بر روی دکمه مشاهده کلیک کنید

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۵/۲۶

تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

شماره تماس : 

آدرس : تهران – کیلومتر 25 جاده تهران، ساوه – انتهای 24 متری شهید چمران – تقاطع بلوار ولایت – جنب سالن ورزشی ولایت – طبقه فوقانی ایستگاه 5 آتش نشانی شهرداری گلستان

توضیحات مناقصه : 

از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت دعوت میشود برای دریافت واسترداد اسناد مناقصه عمومی ظرف مدت حداقل 10 روز از تاریخ درج نوبت دوم آگهی (مطابق مندرجات اسناد) به واحد امورمالی این شهرداری در تهران کیلومتر 25 جاده تهران، ساوه انتهای 24 متری شهید چمران تقاطع بلوار ولایت جنب سالن ورزشی ولایت طبقه فوقانی ایستگاه 5 آتش نشانی شهرداری گلستان مراجعه نمایند.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. شرکت کنندگان 5% مبلغ کل را بصورت ضمانت نامه بانکی یاواریز نقدی به حساب 100810363191 نزد بانک شهر شعبه اسلامشهر یا شماره حساب 0106897220005 نزد بانک ملی شعبه شهرداری به عنوان سپرده شرکت در مناقصه ارائه نمایند. در صورت انصراف نفرات اول، دوم، سوم سپرده شرکت در مناقصه ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. سایرموارد در اسناد مناقصه عمومی قید گردیده است. قیمت فروش اسناد 1000000 ریال می باشد.

شناسه مناقصه : 12

نظافت و رفت و روب معابر ناحیه 1 شهرداری

ایجاد شده توسط : شهرداری گلستان

شرح آگهی : 

جهت مشاهده توضیحات مناقصه های این آگهی بر روی دکمه مشاهده کلیک کنید

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۵/۲۶

تاریخ پایان : ۱۳۹۹/۰۶/۰۵

شماره تماس : 

آدرس : تهران – کیلومتر 25 جاده تهران، ساوه – انتهای 24 متری شهید چمران – تقاطع بلوار ولایت – جنب سالن ورزشی ولایت – طبقه فوقانی ایستگاه 5 آتش نشانی شهرداری گلستان

توضیحات مناقصه : 

از کلیه متقاضیان دارای صلاحیت دعوت میشود برای دریافت واسترداد اسناد مناقصه عمومی ظرف مدت حداقل 10 روز از تاریخ درج نوبت دوم آگهی (مطابق مندرجات اسناد) به واحد امورمالی این شهرداری در تهران کیلومتر 25 جاده تهران، ساوه انتهای 24 متری شهید چمران تقاطع بلوار ولایت جنب سالن ورزشی ولایت طبقه فوقانی ایستگاه 5 آتش نشانی شهرداری گلستان مراجعه نمایند.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. شرکت کنندگان 5% مبلغ کل را بصورت ضمانت نامه بانکی یاواریز نقدی به حساب 100810363191 نزد بانک شهر شعبه اسلامشهر یا شماره حساب 0106897220005 نزد بانک ملی شعبه شهرداری به عنوان سپرده شرکت در مناقصه ارائه نمایند. در صورت انصراف نفرات اول، دوم، سوم سپرده شرکت در مناقصه ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. سایرموارد در اسناد مناقصه عمومی قید گردیده است. قیمت فروش اسناد 1000000 ریال می باشد.